Kyung-jin: If you miss me, come back anytime. Even as the wind, come back as the wind. Myung-woo: When we meet again, tell me all the happiest memories you experienced from this life. Cuộc sống nhiều khi thật lắm rắc rối phức tạp, ta cần lắm những liều thuốc tinh thần làm dịu mát tâm…